Joel berättar


När min far och mor gifte sig övertogo de en gård av min morbror, Petter Bergström, och med den min mors föräldrar. Jag har därför växt upp i storfamilj som det heter. De levde till 1898-99, då jag var 11 år. Hösten 1897 började en väckelse i församlingen,  där jag var förstlingen, (den 19 nov en fredag kväll), vilken varade till våren 1898. Rätt många unga blevo då frälsta och slöto sig till församlingen, bl a Elov Boström, som blev folkskollärare och kom till Falun. Sommaren 1898 döptes jag och sju andra unga i sjön Åstjärn. Vid väckelsen på 1870-talet hade mina föräldrar blivit frälsta. Dopfrågan var då aktuell för många och särskilt för dem som hade barn. Barndopet ogillades då av de flesta. Jag kom med i församlingen då jag var 12 år. Sedan kom jag med i kören och ungdoms-verksamheten, ordförande i ungdoms- föreningen ett år, då vi var utan predikant. Sångböcker var mycket dyra i inköp, varför vi hektograferade rätt många sånger.

 

Till bygden kom en storsångare, Carl Blom, med en vacker tenorröst och som vi bodde i samma by blev vi bekanta. Han berättade då att han fått brev från sin bror i Amerika, som bjöd honom att komma dit. Vi kom så småningom överens om att resa och den 19 maj 1910 anträdde vi resan och anlände till Boston den 8 juni. Då hade vi rest genom Danmark till Harwich i England och Liverpool, där vi embarkerade Ivernia, Cunard-linjens båt. En härlig resa. Nordsjön spegelblank.

 

I Boston mötte oss Carl Bloms broder Vilhelm från Worcester, där vi stannade i tre månader. Sedan kom vi till Springfield, där jag blev kvar 6 mån tills hemresan. Den föranleddes av att min mor blev sjuk i cancer och dog, 14 dagar efter min hemkomst, 11 april 1911. Sedan blev jag kvar hemma, då min fästmö ej ville följa till Amerika.

 

I min hemby Berg fanns det flera industrier, liesmedja, filhuggeri, plåtslagerier, tre gjuterier, tegelbruk och brodd- och spiksmide. Sistnämnda använde småpojkar som värmare och härdare. Fick som sådan arbete, då jag var 10 år fyllda. Några veckor var jag tegelbärare vid tegelslageriet, som var handarbete.

 

Skolgången var då en dag i veckan, måndag, halva terminen och fem dagar den andra halvan. Skolan slutade kl 4 em, och som vi hade 45 min väg hem blev kl nära 5, och kl 6 började nattskiftet, som vi gick varannan vecka. Det var dryga dygn för en 10-åring. 12 timmar för 60 öre! Sedan vid 12 - 13 års ålder blev det att slå huvuden på spik, 2" - 6" furuspik och 4" - 6" ekspik. Det var ett drygt arbete.

 

Slutade skolan 1900 till jul och sommaren 1901 fick jag arbete vid Penninggruvan att vaska gamla varp.

Driften vid själva gruvan var då nedlagd, men en gruvöppning intill, Dalgruvan, bearbetades. Senare fraktades en del varp till Nyäng, där anrikningsverk anlagts. Pumpningen av vatten skedde med stånggång från Tjärnäs. Borrade trästockar med läderpackningar utgjorde pumpar.

 

Enär min far var plåtslagare kom jag i plåtslagarlära vid 14 års ålder hos Robert Petterssons Bleck-plåtslageri 1902, där jag stannade till 1906,då jag började vid Torsåkers mekaniska verkstad.Jag arbetade då som revolversvarvare, fräsare och hyvlare. Det arbetades uteslutande på ackord.

 

Arbetet vid Torsåkers mek verkstad lades ned 1917. Fick arbete vid Kärbergs gruva, där min far var "skräd-bas", som mottagare vid laven.

 

Driften vid gruvan var en kristidsepok, som slutade 1919.Sommaren 1919 kom jag till en torvmosse som maskinist. Mossen bearbetades av samma person, som drev gruvarbetet.

 

Min svåger Oskar Jäderberg hade arbetat vid Torsåkers Mek. men då arbetet nedlades 1917 fått arbete vid Järbo Mek. verkstad. Han ordnade så att jag fick arbete där, och hösten 1919 flyttade jag till Järbo. 1921 lades arbetet ned där.

Började så smått med plåtarbeten våren 1922 och på sommaren hade byggverk-samheten kommit igång efter krisårens stopp, så att det blev stor efterfrågan på tak- och övriga plåtarbeten. Bodde i Kvarnåker då och hade blivit bekant med Verner Forsström, elektriker, och åt honom arbetade jag sommaren 1921 med elmontering.

 

Forsström och jag diskuterade vår framtid och beslöto att bygga verkstad och köpte ett timmerhus i Vreten, vilket vi rev ned och forslade till Kådfallet, där vi byggde. Bygget blev färdigt i sept 1922, då jag och min familj flyttade in. Verkstad neduti och två rum och kök uppe. Vi började gemensamt med cykelreparationer och hade våra yrken särskilda.

 

1925 flyttade Hilding Englund till Järbo och började med busstillverkning, som han hade startat i Forsbodarna året före. Där plåtade jag min första buss!

Sedan när han kom igång med fabrikationen, blev det så mycket arbete, att jag fick driva mitt yrke på övertid. Så byggde jag verkstad och bostad i Djupdal 1927-28. Där hade Englund året före byggt verkstad och bostad. Rörelsen gick bra till hösten 1930 då genom intriger från några anställda genomdrevs konkurs. Förvaltningen drev rörelsen våren 1931. Då byggde Englund ny fabrik med hjälp av garanter. Där gick det till 1937 på hösten, då det var stopp igen. Våren 1938 var förvaltningen klar att sälja fabriken. Furborg och jag köpte då densamma.

 Under mellantiden hade Englund fått anställning i Säffle och flyttat från orten.Vi anställde då en tidigare arbetare hos Englund, Sigurd Jacobsson, som ledde arbetet till 1967, då han avled. Sedan har Furborg lett arbetet och fortsätter med detta. 1971-72 överlät jag min andel till Dag Furborg och har blivit pensionär på allvar fr o m den tiden. (18 år efter pensinsåldern, 67 år!)

 

Vad den andliga verksamheten beträffar har jag deltagit i sångkören, juniorverksamheten och några år varit ordförande i församlingen. 1929 ombyggdes gamla missionshuset med tillbyggnad av bostad för vaktmästare och mindre sal, som kan anslutas till stora salen. För några år sedan restaurerades invändigt och ändrades ingången till motsatta änden av huset. Sedan har ungdomslokaler inretts en trappa upp och i källaren. Bostaden har också moderniserats med toalett och badrum.

 

Sedan Järbo anslutits till Sandviken har vi samarbetat med dem och har två predikanter gemensamt, vilka turas om i predikogärningen.

 

Nu har jag sedan min hustru avled 1967 fått min fristad hos dotter och måg, som övertagit fastigheten. Har inte sedan barndomen haft en så bekymmerslös tillvaro som nu och får ta var dag som en gåva, då jag varit frisk och sluppit krämpor.

 

GUD ALLENA ÄRAN !

 

E J Rohlin                  Personligt nedtecknat 1973